Υπηρεσίες

- Τοποθέτηση Οπλισμού επί του Ξυλότυπου.100-0022 IMG

- Κατασκευή και τοποθέτηση Οπλισμού επί τόπου στον χώρο του εργοταξίουμε ιδιόκτητο εξοπλισμό.

- Κοινές θεμελιώσεις, (πέδιλα, πεδιλοδοκοί, κοιτοστρώσεις)

- Βαθείες Θεμελιώσεις με πασσάλους.

- Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων.

- Μελέτη έργων Μηχανικού.

- Επίβλεψη κατασκευής.

- Προσμέτρηση Σκυροδέματος και Οπλισμού στο Σκυρόδεμα.

- Επιμέτρηση Σκυροδέματος και Οπλισμού στο Σκυρόδεμα βάση σχεδίου. 

 

1

_________________________________________________________________